Tôi có thể hủy đơn hàng hoặc một phần đơn hàng nhập khẩu sau khi đặt hàng không?

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hủy đơn hàng hoặc một phần đơn hàng miễn là đơn hàng chưa được xác nhận.

Trong trường hợp đơn hàng đã được xác nhận, chúng tôi rất tiếc không thể giúp bạn hủy đơn hàng hoặc một phần đơn hàng được nữa vì đơn hàng đã được bắt đầu quá trình giao hàng từ Nhà cung cấp nước ngoài.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu