Tôi có thể hủy một phần đơn hàng của tôi được không?

Chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ hủy một phần đơn hàng khi đơn hàng chưa được bàn giao cho đối tác vận chuyển. Trong trường hợp sản phẩm đã được bàn giao cho đối tác vận chuyển, chúng tôi không thể hỗ trợ hủy một phần đơn hàng được nữa. 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu