Nếu Leflair giao hàng mà tôi không có ở nhà thì sao?

Nếu chúng tôi giao hàng nhưng bạn không tiện nhận, bạn vui lòng sắp xếp một ngày giao hàng khác với nhân viên giao hàng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu