Liên hệ trực tiếp với người sáng lập của Leflair?

Bạn mong muốn được trao đổi trực tiếp với Loic và Pierre-Antoine? Quản lý của chúng tôi luôn sẵn sàng liên hệ trực tiếp với bạn. Hãy chia sẻ những lời đề nghị, suy nghĩ và góp ý cho Leflair tại founders@leflair.vn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu