Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ có được chấp nhận thanh toán không?

Chúng tôi chấp nhận tất cả các loại thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế. Các loại thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế sẽ được xử lý thông qua cổng thanh toán chấp nhận mã hóa 3D của thẻ Visa, MasterCard, American Express và thẻ JCB (được xác nhận bởi Visa, MasterCard, AMEX và JCB về tính bảo mật).

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu