Tôi có thể trả lại một sản phẩm nằm trong chương trình khuyến mãi đặc biệt không?