Tôi có thể trả một sản phẩm đã quá khung thời gian hoàn trả không?

Chúng tôi rất tiếc mọi việc hoàn trả sau khung thời gian trả hàng đối với từng sản phẩm đều không được chấp nhận.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu