Làm thế nào để tôi được thông báo về thời gian khuyến mãi?