Làm thế nào Leflair có thể xác nhận giao dịch bằng thẻ cho tôi?