Tôi có nhận được hóa đơn GTGT trong bưu kiện không?