Tôi có thể sử dụng thẻ tín dụng của người khác để thanh toán được không?